تلفن همراه, نرم افزار › Samsung

اتصال گلکسی تب ها و سری به کامپیوتر — گردش کار شده است که هرگز آسان است

جالب ترین برنامه ها در Samsung

Samsung SideSync
رایگان
rating
SideSync قوی تر است راه حل خود را برای اتصال PC و دستگاه های تلفن همراه.

محبوب ترین در Samsung

Samsung SideSync
رایگان
rating

SideSync قوی تر است راه حل خود را برای اتصال PC و دستگاه های تلفن همراه.