تلفن همراه, نرم افزار › Samsung

اتصال گلکسی تب ها و سری به کامپیوتر — گردش کار شده است که هرگز آسان است

جالب ترین برنامه ها در Samsung

Samsung SideSync
Samsung SideSync
4.7.5.203
رایگان
Connects your PC & mobile device.
Kies
3.2.16084
رایگان
Backup and restore your mobile device content.
Samsung Kies3
3.2.16084.2
رایگان
Connects your mobile phone to a PC.
Smart Switch by Samsung
4.2.21023.2
رایگان
Data transfer program.

محبوب ترین در Samsung

Samsung SideSync
4.7.5.203
رایگان
SideSync قوی تر است راه حل خود را برای اتصال PC و دستگاه های تلفن همراه.