Giáo dục › Khoa học

Loại tốt nhất khoa học phần mềm for Windows

Chương trình thú vị nhất trong Khoa học

MyHeritage Family Tree Builder
Miễn phí
rating
Xy dựng một gia đình cy visually, thêm hàng ngàn người nhanh lên.
OriginPro
OriginPro đề nghị tất cả mọi tính năng của Gốc cộng mở rộng phn tích các công cụ.
GraphPad Prism
Perform detailed analysis and graphing of your data.

Đánh giá hàng đầu trong Khoa học

MyHeritage Family Tree Builder
Miễn phí
rating

Xy dựng một gia đình cy visually, thêm hàng ngàn người nhanh lên.

OriginPro
rating

OriginPro đề nghị tất cả mọi tính năng của Gốc cộng mở rộng phn tích các công cụ.

GraphPad Prism
rating

Perform detailed analysis and graphing of your data.

BioEdit
Miễn phí
rating

View and manipulate biological sequences, and create plasmid vector graphics.

CROPWAT
Miễn phí
rating

Cropwat tính toán lượng nước cần cho việc tưới tiêu các cánh đồng mùa vụ.

Universe Sandbox
rating

Simulate celestial bodies with real-time gravity, climate, collision...

Fiber Trace Viewer
Miễn phí
rating

Một trực giác mạnh mẽ Windows dựa vào phần mềm có gói hàng cho quang, số đo các vòng.

ERDAS IMAGINE
rating

ERDAS IMAGINE cho phép anh để tạo thông tin từ imagery

CSPro
Miễn phí
rating

Filter, edit, tabulate, and disseminate census and survey data.

LINGO
rating

Build and solve Linear, Nonlinear, Quadratic...

MDSolids
rating

MDSolids là phần mềm cho topics dạy trong cơ cấu của nhiên Liệu.

Algebrator
rating

Algebrator là một trong những người quyền lực nhất phần mềm chương trình cho toán học

CoolPack
Miễn phí
rating

Một bộ sưu tập các mô phỏng người mẫu refrigeration hệ thống.

PVsyst
rating

PVsyst là ứng dụng được thiết kế cho việc nghiên cứu, định cỡ và phn tích dữ liệu của các hệ thống

Prog Finder
Miễn phí
rating

Prog Finder là một vũ Program...

PipeData-PRO
rating

Get up-to-date piping and design data for your projects.

PS: Power and Sample Size
Miễn phí
rating

PS là một hấp dẫn chương trình để thực hiện quyền lực và mẫu kích cỡ tính toán

DX Atlas
rating

A map program for all the amateur DX'ers out there.

QM for Windows
Miễn phí
rating

POM-QM là một phần mền cho việc tạo ra/quản lí các hoạt động.

Statistix
rating

Nó là một statistical phn tích chương trình các anh có thể dùng để nhanh chóng phn tích của dữ liệ

FX Draw
rating

FX Draw có thể được dùng như một hình vẽ công cụ cho các giáo viên.

DIgSILENT PowerFactory
rating

DIgSILENT PowerFactory nhất tiết kiệm giải pháp, như dữ liệu xử lý.

Free Universal Algebra Equation
Miễn phí
rating

UMS software sẽ giải quyết và giải thích của anh toán vấn đề, từng bước một.

ChemCAD
rating

CHEMCAD là một thm nhập phòng trực giác mạnh mẽ của hóa chất quá trình kỹ sư phần mềm