Giáo dục › Khoa học

Loại tốt nhất khoa học phần mềm for Windows: SPSS, BioEdit, MINITAB

Chương trình thú vị nhất trong Khoa học

SPSS
SPSS
26.0
Statistical analysis for social science.
BioEdit
7.2.6.1
MIỄN PHÍ
A biological sequence alignment editor.
MINITAB
19.2.0
An analytical utility.
GraphPad Prism
8.4.3.686
Data organization, scientific graphing.

Đánh giá hàng đầu trong Khoa học

MyHeritage Family Tree Builder
8.0.0.8625
MIỄN PHÍ
Xy dựng một gia đình cy visually, thêm hàng ngàn người nhanh lên.
Microsoft Mathematics
4.0.1108
MIỄN PHÍ
Đó là một chương trình mà không cho phép người dùng để giải quyết toán và khoa học có vấn đề.
OriginPro
9.2.214
OriginPro đề nghị tất cả mọi tính năng của Gốc cộng mở rộng phn tích các công cụ.
GraphPad Prism
8.4.3.686
Đồ họa khoa học, đường cong thực nghiệm, thống kê và tổ chức dữ liệu.
BioEdit
7.2.6.1
MIỄN PHÍ
BioEdit là trình biên tập canh chỉnh chuỗi sinh học.
CROPWAT
8.0.1.1
MIỄN PHÍ
Cropwat tính toán lượng nước cần cho việc tưới tiêu các cánh đồng mùa vụ.
Universe Sandbox
2.2
Universe Sandbox là một tương tác vũ trụ phỏng cho Windows dựa PCs.
Microsoft Math Worksheet Generator
1.0.2009.903
MIỄN PHÍ
Microsoft Math Worksheet Generator tạo ra nhiều bài toán thực hành.
Fiber Trace Viewer
6.90.22024.17
MIỄN PHÍ
Một trực giác mạnh mẽ Windows dựa vào phần mềm có gói hàng cho quang, số đo các vòng.
ERDAS IMAGINE
14.00.0.350
ERDAS IMAGINE cho phép anh để tạo thông tin từ imagery
CSPro
7.6
MIỄN PHÍ
Filter, edit, tabulate, and disseminate census and survey data.
LINGO
19.0.0.32
Build and solve linear, nonlinear, quadratic...
MDSolids
4.2.0
MDSolids là phần mềm cho topics dạy trong cơ cấu của nhiên Liệu.
Algebrator
5.0.2.4364
Algebrator là một trong những người quyền lực nhất phần mềm chương trình cho toán học
CoolPack
1.50
MIỄN PHÍ
Một bộ sưu tập các mô phỏng người mẫu refrigeration hệ thống.
PVsyst
6.40
PVsyst là ứng dụng được thiết kế cho việc nghiên cứu, định cỡ và phn tích dữ liệu của các hệ thống
Prog Finder
2.39
MIỄN PHÍ
Prog Finder là một vũ Program Satellite Finder.
PipeData-PRO
14.0.0.7
PipeData-PRO tăng năng suất trong hổi thiết kế văn phòng
PS: Power and Sample Size Calculation
3.1.2
MIỄN PHÍ
PS là một hấp dẫn chương trình để thực hiện quyền lực và mẫu kích cỡ tính toán
DX Atlas
2.40
A map program for all the amateur DX'ers out there.
QM for Windows
5.2
MIỄN PHÍ
POM-QM là một phần mền cho việc tạo ra/quản lí các hoạt động.
Statistix
10.0.1.5
Nó là một statistical phn tích chương trình các anh có thể dùng để nhanh chóng phn tích của dữ liệ
FX Draw
21.06.25
FX Draw có thể được dùng như một hình vẽ công cụ cho các giáo viên.
DIgSILENT PowerFactory
15.1.7.4011
DIgSILENT PowerFactory nhất tiết kiệm giải pháp, như dữ liệu xử lý.
Free Universal Algebra Equation Solver
10.0.3.2
MIỄN PHÍ
UMS software sẽ giải quyết và giải thích của anh toán vấn đề, từng bước một.