Giáo dục › Khoa học

Loại tốt nhất khoa học phần mềm for Windows: GraphPad Prism, QM for Windows, MINITAB

Chương trình thú vị nhất trong Khoa học

GraphPad Prism
GraphPad Prism
7.05.237
Data organization, scientific graphing.
QM for Windows
5.2
MIỄN PHÍ
Displays POM and QM modules.
MINITAB
19.1.1
An analytical utility.
SPSS
24.0
Statistical analysis for social science.

Đánh giá hàng đầu trong Khoa học

MyHeritage Family Tree Builder
8.0.0.8545
MIỄN PHÍ
Xây dựng một gia đình cây visually, thêm hàng ngàn người nhanh lên.
Microsoft Mathematics
4.0.1108
MIỄN PHÍ
Đó là một chương trình mà không cho phép người dùng để giải quyết toán và khoa học có vấn đề....
OriginPro
9.2.214
OriginPro đề nghị tất cả mọi tính năng của Gốc cộng mở rộng phân tích các công cụ....
GraphPad Prism
7.05.237
Đồ họa khoa học, đường cong thực nghiệm, thống kê và tổ chức dữ liệu.
BioEdit
7.2.6.1
MIỄN PHÍ
BioEdit là trình biên tập canh chỉnh chuỗi sinh học.
CROPWAT
8.0.1.1
MIỄN PHÍ
Cropwat tính toán lượng nước cần cho việc tưới tiêu các cánh đồng mùa vụ.
Fiber Trace Viewer
6.90.22024.17
MIỄN PHÍ
Một trực giác mạnh mẽ Windows dựa vào phần mềm có gói hàng cho quang, số đo các vòng....
ERDAS IMAGINE
14.00.0.350
ERDAS IMAGINE cho phép anh để tạo thông tin từ imagery.
CSPro
7.2.1
MIỄN PHÍ
Enter, edit, tabulate, and share census and survey data.
LINGO
17.0.0.78
Đó là một báo động hoạt động công cụ thiết kế để xây dựng và giải quyết Tuyến người mẫu....
MDSolids
4.2.0
MDSolids là phần mềm cho topics dạy trong cơ cấu của nhiên Liệu.
Algebrator
5.0.2.4364
Algebrator là một trong những người quyền lực nhất phần mềm chương trình cho toán học...
CoolPack
1.50
MIỄN PHÍ
Một bộ sưu tập các mô phỏng người mẫu refrigeration hệ thống.
Universe Sandbox
2.2
Universe Sandbox là một tương tác vũ trụ phỏng cho Windows dựa PCs.
PVsyst
6.40
PVsyst là ứng dụng được thiết kế cho việc nghiên cứu, định cỡ và phân tích dữ liệu của các hệ thống...
Prog Finder
2.30
MIỄN PHÍ
Prog Finder là một vũ Program Satellite Finder.
Microsoft Math Worksheet Generator
1.0.2009.903
MIỄN PHÍ
Microsoft Math Worksheet Generator tạo ra nhiều bài toán thực hành.
PipeData-PRO
12.2.9
PipeData-PRO tăng năng suất trong hổi thiết kế văn phòng.
PS: Power and Sample Size Calculation
3.1.2
MIỄN PHÍ
PS là một hấp dẫn chương trình để thực hiện quyền lực và mẫu kích cỡ tính toán...
DX Atlas
2.40
A map program for all the amateur DX'ers out there.
QM for Windows
5.2
MIỄN PHÍ
POM-QM là một phần mền cho việc tạo ra/quản lí các hoạt động.
FX Draw
7.003.7
FX Draw có thể được dùng như một hình vẽ công cụ cho các giáo viên.
DIgSILENT PowerFactory
15.1.7.4011
DIgSILENT PowerFactory nhất tiết kiệm giải pháp, như dữ liệu xử lý.
Free Universal Algebra Equation Solver
10.0.3.2
MIỄN PHÍ
UMS software sẽ giải quyết và giải thích của anh toán vấn đề, từng bước một....
ChemCAD
6.13.2845
CHEMCAD là một thâm nhập phòng trực giác mạnh mẽ của hóa chất quá trình kỹ sư phần mềm...