Giáo dục › Khoa học

Loại tốt nhất khoa học phần mềm for Windows: MINITAB, GraphPad Prism, SPSS

Chương trình thú vị nhất trong Khoa học

MINITAB
MINITAB
An analytical utility.
18.1
GraphPad Prism
Data organization, scientific graphing.
7.05.237
SPSS
Statistical analysis for social science.
24.0
QM for Windows
Displays POM and QM modules.
5.2
MIỄN PHÍ

Đánh giá hàng đầu trong Khoa học

MyHeritage Family Tree Builder
Xây dựng một gia đình cây visually, thêm hàng ngàn người nhanh lên.
8.0.0.8516
MIỄN PHÍ
Microsoft Mathematics
Đó là một chương trình mà không cho phép người dùng để giải quyết toán và khoa học có vấn đề....
4.0.1108
MIỄN PHÍ
OriginPro
OriginPro đề nghị tất cả mọi tính năng của Gốc cộng mở rộng phân tích các công cụ....
9.2.214
GraphPad Prism
Đồ họa khoa học, đường cong thực nghiệm, thống kê và tổ chức dữ liệu.
7.05.237
BioEdit
BioEdit là trình biên tập canh chỉnh chuỗi sinh học.
7.2.6.1
MIỄN PHÍ
CROPWAT
Cropwat tính toán lượng nước cần cho việc tưới tiêu các cánh đồng mùa vụ.
8.0.1.1
MIỄN PHÍ
Fiber Trace Viewer
Một trực giác mạnh mẽ Windows dựa vào phần mềm có gói hàng cho quang, số đo các vòng....
6.90.22024.17
MIỄN PHÍ
ERDAS IMAGINE
ERDAS IMAGINE cho phép anh để tạo thông tin từ imagery.
14.00.0.350
CSPro
Một ứng dụng cho việc nhập, lập bảng và phân tán tổng điều tra và khảo sát dữ liệu....
7.1.3
MIỄN PHÍ
LINGO
Đó là một báo động hoạt động công cụ thiết kế để xây dựng và giải quyết Tuyến người mẫu....
17.0.0.78
MDSolids
MDSolids là phần mềm cho topics dạy trong cơ cấu của nhiên Liệu.
4.2.0
Algebrator
Algebrator là một trong những người quyền lực nhất phần mềm chương trình cho toán học...
5.0.2.4364
CoolPack
Một bộ sưu tập các mô phỏng người mẫu refrigeration hệ thống.
1.50
MIỄN PHÍ
Universe Sandbox
Universe Sandbox là một tương tác vũ trụ phỏng cho Windows dựa PCs.
2.2
PVsyst
PVsyst là ứng dụng được thiết kế cho việc nghiên cứu, định cỡ và phân tích dữ liệu của các hệ thống...
6.40
Prog Finder
Prog Finder là một vũ Program Satellite Finder.
2.30
MIỄN PHÍ
Microsoft Math Worksheet Generator
Microsoft Math Worksheet Generator tạo ra nhiều bài toán thực hành.
1.0.2009.903
MIỄN PHÍ
PipeData-PRO
PipeData-PRO tăng năng suất trong hổi thiết kế văn phòng.
12.2.9
PS: Power and Sample Size Calculation
PS là một hấp dẫn chương trình để thực hiện quyền lực và mẫu kích cỡ tính toán...
3.1.2
MIỄN PHÍ
QM for Windows
POM-QM là một phần mền cho việc tạo ra/quản lí các hoạt động.
5.2
MIỄN PHÍ
FX Draw
FX Draw có thể được dùng như một hình vẽ công cụ cho các giáo viên.
7.003.7
DIgSILENT PowerFactory
DIgSILENT PowerFactory nhất tiết kiệm giải pháp, như dữ liệu xử lý.
15.1.7.4011
Free Universal Algebra Equation Solver
UMS software sẽ giải quyết và giải thích của anh toán vấn đề, từng bước một....
10.0.3.2
MIỄN PHÍ
ChemCAD
CHEMCAD là một thâm nhập phòng trực giác mạnh mẽ của hóa chất quá trình kỹ sư phần mềm...
6.13.2845
MapCreator
MapCreator cho phép anh để tạo ra điện và animated bản đồ.
3.0