Công cụ Internet › Trình duyệt

Loại tốt nhất trình duyệt phần mềm for Windows: Google Chrome, Firefox, Opera

Chương trình thú vị nhất trong Trình duyệt

Google Chrome
Google Chrome
81.0.4029.3
MIỄN PHÍ
Access Google search and Gmail account directly.
Firefox
73.0
MIỄN PHÍ
Controls your Internet surfing.
Opera
66.0.3515.27
MIỄN PHÍ
Presents fast and safe web browsing.
Internet Explorer
11.0.18362.1
MIỄN PHÍ
Well-known Microsoft's internet browser.

Đánh giá hàng đầu trong Trình duyệt

Internet Explorer
11.0.18362.1
MIỄN PHÍ
Internet Explorer là một đại duyệt điều này cho phép con cách định hướng web.
Google Chrome
81.0.4029.3
MIỄN PHÍ
Google Chrome là một trong những người nổi tiếng mạng trình duyệt cũ với nhiều thẻ diện....
Maxthon MX5 Cloud Browser
5.2.7.500
MIỄN PHÍ
Surf the Internet on a multi-tabbed web browser with cloud-connectivity.
Epic Privacy Browser
48.0.2553
MIỄN PHÍ
Nó bảo vệ sự riêng tư của cô nên không ai có thể tìm những gì anh duyệt và tìm kiếm....
Spark Security Browser
33.11.2000.97
Spark Security Browser cung cấp báo động hoạt động duyệt mạng an ninh giải pháp.
chromeplus
2.0.9.20
MIỄN PHÍ
ChromePlus có tất cả những functionalities đó Google Chrome đã.
QupZilla
2.2.6
MIỄN PHÍ
QupZilla là hiện đại duyệt mạng dựa trên WebKit lõi.
KidZui Browser
6.0.212.6338
MIỄN PHÍ
Trẻ em chỉ có thể truy cập vào những trang web, trò chơi, hình ảnh và video được KidZui phê duyệt....
Cyberfox
52.9.1
MIỄN PHÍ
Surf the Internet on a Mozilla-based browser with better memory management.
Opera Mini 8 Handler PC
8.0
MIỄN PHÍ
Nó dùng Opera máy phục vụ cho tạm và hiển thị các trang mạng.
Multi-Browser Viewer
4.9.2
Multi-Browser Viewer là một thập được duyệt thử phần mềm giải pháp.