Giáo dục › Tài liệu tham khảo

Loại tốt nhất tài liệu tham khảo phần mềm for Windows

Chương trình thú vị nhất trong Tài liệu tham khảo

Spelling Dictionaries Support For Adobe Reader XI
11.0
MIỄN PHÍ
Một cách phát m từ điển gói for Adobe Reader với hỗ trợ cho 32 ngôn ngữ.
Word Magic Professional Suite Premier
7.0
Cái phòng này bao gồm nhất sách mới xuất bản của mỗi giải pháp được tạo ra bởi những công ty.
MSDN Library for Visual Studio 2008 - ENU
9.0.30729.4462
MIỄN PHÍ
The MSDN Library is an essential source of information for developers using Microsoft® tools...

Đánh giá hàng đầu trong Tài liệu tham khảo

Spelling Dictionaries Support For Adobe Reader XI
11.0
MIỄN PHÍ
Một cách phát m từ điển gói for Adobe Reader với hỗ trợ cho 32 ngôn ngữ.
Word Magic Professional Suite Premier
7.0
Cái phòng này bao gồm nhất sách mới xuất bản của mỗi giải pháp được tạo ra bởi những công ty.
MSDN Library for Visual Studio 2008 - ENU
9.0.30729.4462
MIỄN PHÍ
The MSDN Library is an essential source of information for developers using Microsoft® tools...
Dean's Law Dictionary
84.0
Dean\'s Law Dictionary đề nghị definitions cho phức tạp idiomatic luật.