Năng suất › Sơ đồ tư duy

Loại tốt nhất sơ đồ tư duy phần mềm for Windows: Mindjet MindManager

Chương trình thú vị nhất trong Sơ đồ tư duy

Mindjet MindManager
20.1.231
A mind mapping tool to plan and work.
Microsoft Office OneNote
16.0
Microsoft Office OneNote là một chương trình để được ghi nhớ của anh.
XMind
10.3.1
MIỄN PHÍ
Với XMind, anh có thể chỉ đúp để tạo/sửa topics ở bất cứ đu trên cái bản đồ.

Đánh giá hàng đầu trong Sơ đồ tư duy

Microsoft Office OneNote
16.0
Microsoft Office OneNote là một chương trình để được ghi nhớ của anh.
Mindjet MindManager
20.1.231
Visualize your brainstorming, project, strategies, and other thoughts.
XMind
10.3.1
MIỄN PHÍ
Với XMind, anh có thể chỉ đúp để tạo/sửa topics ở bất cứ đu trên cái bản đồ.
Multi Reminders
3.22
MIỄN PHÍ
Một chương trình để nhắc ông nhớ ngày sinh, bill thanh toán hóa đơn, và những người có hẹn.
Round Robin Scheduler
5.1.7.950
Khám phá tại sao cả ngàn dặm quanh thế giới.