Công cụ phát triển › Phân phối

Loại tốt nhất phân phối phần mềm for Windows: Python, Software Update Wizard, Inno Setup

Chương trình thú vị nhất trong Phân phối

Python
3.8.3
MIỄN PHÍ
Works with Python programming language.
Software Update Wizard
4.8
Keeps track of the latest updates.
Inno Setup
6.0.5
MIỄN PHÍ
Installs Windows programs.

Đánh giá hàng đầu trong Phân phối

Python
3.8.3
MIỄN PHÍ
Python là một chương trình ngôn ngữ cho phép comment hệ thống nữa chức.
Setup Factory
9.5.3
Setup Factory là người đáng tin cậy, và đáng tin cậy cách để làm mềm installers....
Microsoft Windows Performance Toolkit
7.1
MIỄN PHÍ
Nó là một bộ đồ nghề được thiết kế để đo và phân tích hệ thống.
Launch4j
3.12
MIỄN PHÍ
Launch4j là một thập sân ga công cụ cho gói cà phê ứng dụng.
DeepSea Obfuscator
4.4.4.86
DeepSea Obfuscator sẽ tự động phát hiện được mật mã không thể obfuscated.
Jar2Exe Wizard
2.1.1019
Jar2Exe là một công cụ để thay đổi, cái lu có tập tin vào exe các tập tin.
Babel Obfuscator
8.5.0
Babel là một vũ bảo vệ công cụ cho Microsoft.NET khuôn khổ.