Chương trình thú vị nhất trong Nén tập tin

WinRAR
WinRAR
6.0
Create new or decompress existing archives.
WinZip
25.0.14273
Open, create and edit ZIP and other archives.
7-Zip
19.00
MIỄN PHÍ
Add files to or extract them from archives.
Express Zip File Compression
7.42
Сreates, manages, and extracts archives.

Đánh giá hàng đầu trong Nén tập tin

Elite Unzip
6.72.5.25556
MIỄN PHÍ
Elite Unzip là một tập tin nén và do giảm áp suất ư ứng dụng.
ALZip
8.51.0.0
MIỄN PHÍ
ALZip là một tập tin nén chương trình đó có thể unzip 40 khác đi tập tin.
PowerArchiver
20.00.63
Với PowerArchiver bạn có thể nén và xã căng thẳng lưu trữ của tòa thánh.
RAR Fix Free
1.0
MIỄN PHÍ
Rất tiện ích cho phép anh sửa Winrar dạng tập tin.
UnZixWin
0.1
MIỄN PHÍ
UnZixWin mở ZIX lưu trữ, có quà danh sách những nội dung, trích từ đó.
#7Z - 7-Zip GUI
1.1.0
MIỄN PHÍ
7-Zip Gui là một yên đồ họa dùng diện cho 7-Zip.
Style In Yep Files
1.15
MIỄN PHÍ
Chương trình này extracts kiểu tập tin từ YEP files và nó tiết kiệm cho họ ngồi ở một YEP tập tin....