Chương trình thú vị nhất trong Nén tập tin

WinRAR
WinRAR
Create new or decompress existing archives.
5.60.0
7-Zip
Add files to or extract them from archives.
18.06
MIỄN PHÍ
Express Zip File Compression
Сreates, manages, and extracts archives.
6.08
PeaZip
Works with archive files.
6.7.1
MIỄN PHÍ

Đánh giá hàng đầu trong Nén tập tin

Elite Unzip
Elite Unzip là một tập tin nén và do giảm áp suất ư ứng dụng.
6.72.5.25556
MIỄN PHÍ
ALZip
ALZip là một tập tin nén chương trình đó có thể unzip 40 khác đi tập tin.
8.51.0.0
MIỄN PHÍ
PowerArchiver
Với PowerArchiver bạn có thể nén và xã căng thẳng lưu trữ của tòa thánh.
18.00.48
RAR Fix Free
Rất tiện ích cho phép anh sửa Winrar dạng tập tin.
1.0
MIỄN PHÍ
UnZixWin
UnZixWin mở ZIX lưu trữ, có quà danh sách những nội dung, trích từ đó.
0.1
MIỄN PHÍ
#7Z - 7-Zip GUI
7-Zip Gui là một yên đồ họa dùng diện cho 7-Zip.
1.1.0
MIỄN PHÍ
Style In Yep Files
Chương trình này extracts kiểu tập tin từ YEP files và nó tiết kiệm cho họ ngồi ở một YEP tập tin....
1.14
MIỄN PHÍ