Giáo dục › Khoa học

Loại tốt nhất khoa học phần mềm for Windows: SPSS, BioEdit, MINITAB

Đánh giá hàng đầu trong Khoa học

UTman
10.0
Nó kích hoạt sóng siêu âm kỹ thuật viên... để thấy những gì đang xảy ra trong một mô phỏng....
Paint++
1.0.23
MIỄN PHÍ
Paint++ language mới và tuyệt đồ họa sửa ứng dụng.
GUIOctave
3.6.1
MIỄN PHÍ
GUI Octave là một Graphical User Interface cho GNU Octave cao cấp ngôn ngữ.
roboBASIC
2.72
MIỄN PHÍ
ROBOBASIC là một BASIC compiler công cụ cho người máy kiểm soát.
Rain Maker
7.4.2
Một người chuyên nghiệp phần mềm cho tạo thủy lợi dự án.
SDDP
14.0.5
SDDP là một hydrothermal mẫu với người đại diện trong những truyền mạng.
Exbal
9.0.2921
Exbal dành cho các xạ thủ bắn xa: chiến thuật, quân sự, thực thi pháp luật.
L-Edit
8.03
A bố trí công cụ có khả năng theo mặt nạ dùng để chế tạo một dây kết nối....
WPS Maker
2.1.3
WPS Maker là phần mềm cho thiết kế Welding Procedure Qualifications.
Admiralty TotalTide
6.5.1.16
Một công cụ automates những dự đoán tiến trình và giảm dùng sai lầm.
CyberRay
2.4.1
CyberRay là một chuyên gia quang và buộc hạt lương mô phỏng gói.
XSLOPE (Student Version)
XSLOPE(Student Version) computes sự bền vững của một đất dốc.
Bar Bending Schedule Program in Microsoft Excel
1.0
Bar Bending Schedule Program in Microsoft Excel là một Civil Engineering Software.
FactoryTalkR View Machine Edition (CPR 9)
Một cỗ máy cấp HMI phần mềm trong máy móc và nhỏ processes.