Năng suất › Dịch vụ điện toán đám mây

Loại tốt nhất dịch vụ điện toán đám mây phần mềm for Windows: MEGAsync, iCloud, emSigner

Chương trình thú vị nhất trong Dịch vụ điện toán đám mây

MEGAsync
MEGAsync
4.3.1
MIỄN PHÍ
Sync your data on PC with Cloud in a safe way.
iCloud
7.18.0.22
MIỄN PHÍ
Have your data synchronized on all your devices.
emSigner
3.3.0
Fulfill automated cloud-based authentication.
Dropbox
99.4.501
MIỄN PHÍ
Cloud-based file storage.

Đánh giá hàng đầu trong Dịch vụ điện toán đám mây

Google Drive
3.49.9800
MIỄN PHÍ
Back up files from your computer, camera, or SD cards to the cloud.
QNAP myQNAPcloud Connect
1.3.4.318
MIỄN PHÍ
Nó giúp cậu có thể truy cập vào các xuất bản dịch vụ của Turbo NAS.
YUNIO
3.0.8
MIỄN PHÍ
YUNIO là một nơi an toàn mây kho với AES và SSL mã hóa.
MSI M-Cloud
1.0.0.21
MIỄN PHÍ
MSI M-Cloud là một nơi an toàn cách cứu hồ sơ cá nhân trong đám mây.