Năng suất › Dịch vụ điện toán đám mây

Loại tốt nhất dịch vụ điện toán đám mây phần mềm for Windows: MEGAsync, emSigner, iCloud

Chương trình thú vị nhất trong Dịch vụ điện toán đám mây

MEGAsync
MEGAsync
4.5.1
MIỄN PHÍ
Sync your data on PC with Cloud in a safe way.
emSigner
3.3.0
Fulfill automated cloud-based authentication.
iCloud
7.20
MIỄN PHÍ
Have your data synchronized on all your devices.
Dropbox
123.4.4832
MIỄN PHÍ
Cloud-based file storage.

Đánh giá hàng đầu trong Dịch vụ điện toán đám mây

Google Drive
3.55.3625.9414
MIỄN PHÍ
Back up files from your computer, camera, or SD cards to the cloud.
QNAP myQNAPcloud Connect
1.3.4.318
MIỄN PHÍ
Nó giúp cậu có thể truy cập vào các xuất bản dịch vụ của Turbo NAS.
YUNIO
3.0.8
MIỄN PHÍ
YUNIO là một nơi an toàn my kho với AES và SSL mã hóa.
MSI M-Cloud
1.0.0.21
MIỄN PHÍ
MSI M-Cloud là một nơi an toàn cách cứu hồ sơ cá nhn trong đám my.