جالب ترین برنامه ها در ماشین حساب

Electronics Assistant
4.31
رایگان
Electronics Assistant نرم است که انجام می دهد الکترونیک-محاسبات مربوط است....
Saravel Refrigerant Pipe Sizing
1.0
رایگان
Saravel Refrigerant Pipe Sizing است تبدیل واحد.
Digital Level Meter
1.90
رایگان
Digital Level Meter است ایده آل برای دقیق وضعیت ثابت اندازه گیری....

محبوب ترین در ماشین حساب

Electronics Assistant
4.31
رایگان
Electronics Assistant نرم است که انجام می دهد الکترونیک-محاسبات مربوط است....
Saravel Refrigerant Pipe Sizing
1.0
رایگان
Saravel Refrigerant Pipe Sizing است تبدیل واحد.
Digital Level Meter
1.90
رایگان
Digital Level Meter است ایده آل برای دقیق وضعیت ثابت اندازه گیری....
V-Planner
3.100.1.136
V-Planner یک فشار برنامه است که با استفاده از VPM-B برای رفع فشار....
TraceCalc Pro2
2.9.0.1
TraceCalc Pro TM است Windows دسکتاپ نرم افزار فراهم می کند که حرارت-ردیابی....
QuickSmith
4.5
رایگان
QuickSmith است Smith Chart بر اساس خطی مدار شبیه سازی برنامه.
Beamwright
5.0.0.11
رایگان
Beamwright نرم افزار مفید پرتو گسترش ماشین حساب.
JavaFoil
2.20
رایگان
این یک برنامه رایگان است که شما را قادر به انجام تجزیه و تحلیل ایرفویل....
PHILIPS DIAlux Data PlugIn
2.01
رایگان
این شما را قادر به تجزیه و تحلیل سیستم روشنایی است که با توجه به محیط زیست خود را....
Coreview
5.1
رایگان
آن را فراهم می کند سریع drillhole ورود به سیستم با داده های پیچیده اعتبار سنجی و نمایش می دهد....
DailyET
3.0.0001
رایگان
ساده ماشین حساب برای برآورد تبخير و تعرق مرجع روزانه.
DerivaGem
2.01
رایگان
آن را محاسبه قیمت ضمنی نوسانات و یونانیان.
Dividing Head Calculator
4.0.0060
Dividing Head Calculator یک برنامه برای کمک به مهندسین مکانیک و دانش آموزان است....