Công cụ Internet › Tiện ích mở rộng của trình duyệt

Loại tốt nhất tiện ích mở rộng của trình duyệt phần mềm for Windows: Adblock Plus for IE

Chương trình thú vị nhất trong Tiện ích mở rộng của trình duyệt

Adblock Plus for IE
Block website banners, pop-ups, advertisements.
1.6
MIỄN PHÍ
Adobe Flash Player Plugin for IE
Adobe Flash Player là một duyệt cắm-trong dùng cho xem.swf, .fla tập tin etc.
27.0.0.183
MIỄN PHÍ
Google Toolbar for Internet Explorer
Google Toolbar là một hoàn hảo thêm với trình duyệt.
7.5.8231.2252
MIỄN PHÍ

Đánh giá hàng đầu trong Tiện ích mở rộng của trình duyệt

Adobe Flash Player Plugin for IE
Adobe Flash Player là một duyệt cắm-trong dùng cho xem.swf, .fla tập tin etc.
27.0.0.183
MIỄN PHÍ
Google Toolbar for Internet Explorer
Google Toolbar là một hoàn hảo thêm với trình duyệt.
7.5.8231.2252
MIỄN PHÍ
Adobe Shockwave Player
Anh có thể truy cập 3D chơi điện tử và hấp dẫn sản phẩm biểu tình.
12.2.9.199
MIỄN PHÍ
Google Earth Plug-in
Cái Google Earth bổ Sung là một mạng nhện duyệt bổ sung cho Google Earth.
7.1.5.1557
MIỄN PHÍ
Canon Easy-WebPrint EX
Canon Easy-WebPrint EX là cắm-Internet Explorer 7.0, 8.0 và 9.0.
1.7.0
MIỄN PHÍ
HomeTab
Nó tạo ra một thông minh mối liên hệ giữa anh duyệt và Android thiết bị.
7.0
MIỄN PHÍ
Sawbuck
Sawbuck là một bản ghi khán giả và bộ điều chỉnh cho Windows Chrome đăng.
0.6.8
MIỄN PHÍ
Ant.com IE add-on
Phát triển một hữu ích tự do cụ để comment của duyệt.
2.2.4.1076
MIỄN PHÍ
Xmarks for IE
Đó là một thêm với anh duyệt đó synchronizes và quay lưng với anh thích.
1.3.4
MIỄN PHÍ
Freecorder
Freecorder giúp anh tải đoạn video từ 1000s của các trang Web.
5.11
MIỄN PHÍ
Simple Adblock
Simple Adblock là một duyệt đơn giản mở rộng cho Internet Explorer.
1.1.5
MIỄN PHÍ
Whoislive
Giúp em tìm người đang trực tuyến những trang thăm.
1.5
MIỄN PHÍ
SnugTV Station
Coi chừng sống TV chương trình và thể thao trò chơi trốn khỏi nhà.
3.8.1
MIỄN PHÍ
Website Block
Cái khoang cho phép anh để chặn vi không mong muốn trang web của hiển thị trên...
3.27
Super-AlexaBooster
Siêu Alexaquery tăng cường - AHD - toàn bộ phần mềm miễn phí xây dựng của pagerank....
1.10
MIỄN PHÍ
SuperMegaSpoof
SuperMegaSpoof được dùng để giả mạo thông tin được gửi của một địa chỉ mạng mà bạn muốn ghé thăm....
2.0.0601
MIỄN PHÍ
FormAutoFiller
Form Auto Fill đề nghị rất nhiều cấp cao sự lựa chọn để làm việc dễ hơn.
4.4
MIỄN PHÍ
Indic IME
Indic IME công cụ facilitates gõ vào Indian Languages trong trang mạng.
5.0
MIỄN PHÍ
Anywhere Appshare
Nó cho phép ông chia sẻ ứng dụng hay màn hình.
7.0
MIỄN PHÍ
XDCAM Browser
Chuyển cho Final Cut Pro, và XDCAM EX ClipBrowser.
2.0
MIỄN PHÍ
AddLive Browser Plugin
Nó cung sở hạ tầng thật-thời gian liên lạc.
3.0.6.3
MIỄN PHÍ
Web Development Helper
Web Development Helper là một người tự do duyệt mở rộng cho Internet Explorer...
0.8.5.1
MIỄN PHÍ
NetBus
NetBus - dễ-sử dụng điều khiển chính quyền và gián điệp công cụ.
2.1
MIỄN PHÍ
interneTIFF (IE Browser)
TIFF Xem là tất cả những gì anh cần phải xem TIFF tập tin trực tiếp trên internet....
11.0
Zylom Games Player Plugin
Nó là một người tự do duyệt mở rộng đó cho phép anh để chơi Flash hoạt động trò chơi....
1.0
MIỄN PHÍ