Giáo dục › Tài liệu tham khảo

Loại tốt nhất tài liệu tham khảo phần mềm for Windows: TheSage

Chương trình thú vị nhất trong Tài liệu tham khảo

TheSage
TheSage
Get detailed information about words.
7.11.2654
MIỄN PHÍ
Spelling Dictionaries Support For Adobe Reader XI
Spelling Dictionaries Support
Một cách phát âm từ điển gói for Adobe Reader với hỗ trợ cho 32 ngôn ngữ.
11.0
MIỄN PHÍ
Word Magic Professional Suite Premier
Word Magic Professional Suite
Cái phòng này bao gồm nhất sách mới xuất bản của mỗi giải pháp được tạo ra bởi những công ty....
7.0

Đánh giá hàng đầu trong Tài liệu tham khảo

Spelling Dictionaries Support For Adobe Reader XI
Spelling Dictionaries Support
Một cách phát âm từ điển gói for Adobe Reader với hỗ trợ cho 32 ngôn ngữ.
11.0
MIỄN PHÍ
Word Magic Professional Suite Premier
Word Magic Professional Suite
Cái phòng này bao gồm nhất sách mới xuất bản của mỗi giải pháp được tạo ra bởi những công ty....
7.0
MSDN Library for Visual Studio 2008 - ENU
MSDN Library for Visual Studio
The MSDN Library is an essential source of information for developers using Microsoft® tools...
9.0.30729.4462
MIỄN PHÍ
Dean's Law Dictionary
Dean's Law Dictionary
Dean\'s Law Dictionary đề nghị definitions cho phức tạp idiomatic luật.
77.0