Giáo dục › Khoa học

Loại tốt nhất khoa học phần mềm for Windows: GraphPad Prism, MINITAB, PCB Wizard 3

Chương trình thú vị nhất trong Khoa học

GraphPad Prism
GraphPad Prism
Data organization, scientific graphing.
7.03
MINITAB
An analytical utility.
18.1
PCB Wizard 3
A package for designing of PCBs.
3.6
MIỄN PHÍ
QM for Windows
Displays POM and QM modules.
5.2
MIỄN PHÍ

Đánh giá hàng đầu trong Khoa học

Google Earth
Google Earth là một chương trình đó sẽ tạo ra một ảo cầu cho trái Đất.
7.1.8.3036
MIỄN PHÍ
Microsoft Mathematics
Đó là một chương trình mà không cho phép người dùng để giải quyết toán và khoa học có vấn đề....
4.0.1108
MIỄN PHÍ
MyHeritage Family Tree Builder
Xây dựng một gia đình cây visually, thêm hàng ngàn người nhanh lên.
8.0.0.8372
MIỄN PHÍ
OriginPro
OriginPro đề nghị tất cả mọi tính năng của Gốc cộng mở rộng phân tích các công cụ....
9.0
GraphPad Prism
Đồ họa khoa học, đường cong thực nghiệm, thống kê và tổ chức dữ liệu.
7.03
BioEdit
BioEdit là trình biên tập canh chỉnh chuỗi sinh học.
7.2.6
MIỄN PHÍ
SigmaPlot
Nó tạo ra high-chất lượng biểu đồ, giản mà không dành tiếng trước một máy tính....
13.0
Fiber Trace Viewer
Một trực giác mạnh mẽ Windows dựa vào phần mềm có gói hàng cho quang, số đo các vòng....
6.90.22024.17
MIỄN PHÍ
ERDAS IMAGINE
ERDAS IMAGINE cho phép anh để tạo thông tin từ imagery.
14.00.0000.00000
CSPro
Một ứng dụng cho việc nhập, lập bảng và phân tán tổng điều tra và khảo sát dữ liệu....
6.3.2
MIỄN PHÍ
LINGO
Đó là một báo động hoạt động công cụ thiết kế để xây dựng và giải quyết Tuyến người mẫu....
17.0.0.52
MDSolids
MDSolids là phần mềm cho topics dạy trong cơ cấu của nhiên Liệu.
4.2.0
Algebrator
Algebrator là một trong những người quyền lực nhất phần mềm chương trình cho toán học...
5.0.2.4364
CoolPack
Một bộ sưu tập các mô phỏng người mẫu refrigeration hệ thống.
1.50
MIỄN PHÍ
Universe Sandbox
Universe Sandbox là một tương tác vũ trụ phỏng cho Windows dựa PCs.
2.2
Microsoft Math Worksheet Generator
Microsoft Math Worksheet Generator tạo ra nhiều bài toán thực hành.
1.0.2009.903
MIỄN PHÍ
PS: Power and Sample Size Calculation
PS là một hấp dẫn chương trình để thực hiện quyền lực và mẫu kích cỡ tính toán...
3.1.2
MIỄN PHÍ
QM for Windows
POM-QM là một phần mền cho việc tạo ra/quản lí các hoạt động.
5.2
MIỄN PHÍ
DIgSILENT PowerFactory
DIgSILENT PowerFactory nhất tiết kiệm giải pháp, như dữ liệu xử lý.
15.1.7.4011
PVsyst
PVsyst là ứng dụng được thiết kế cho việc nghiên cứu, định cỡ và phân tích dữ liệu của các hệ thống...
6.40
ChemCAD
CHEMCAD là một thâm nhập phòng trực giác mạnh mẽ của hóa chất quá trình kỹ sư phần mềm...
6.13.2845
Statistix
Nó là một statistical phân tích chương trình các anh có thể dùng để nhanh chóng phân tích của dữ liệ...
10.0
FX Draw
FX Draw có thể được dùng như một hình vẽ công cụ cho các giáo viên.
6.1.11.0
Bio-Rad CFX Manager
Cung cấp trải nghiệm thiết lập và phân tích dữ liệu có khả năng để phát hiện hệ thống....
3.1.1517.823
Prog Finder
Prog Finder là một vũ Program Satellite Finder.
2.30
MIỄN PHÍ