Năng suất › Dịch vụ điện toán đám mây

Loại tốt nhất dịch vụ điện toán đám mây phần mềm for Windows: emSigner, iCloud, Dropbox

Chương trình thú vị nhất trong Dịch vụ điện toán đám mây

emSigner
emSigner
Fulfill automated cloud-based authentication.
2.6.0
iCloud
Have your data synchronized on all your devices.
6.2.3.17
MIỄN PHÍ
Dropbox
Cloud-based file storage.
32.4.23
MIỄN PHÍ
MEGAsync
Sync your data on PC with Cloud in a safe way.
3.1.4

Đánh giá hàng đầu trong Dịch vụ điện toán đám mây

Google Drive
Google Drive là một ứng dụng cho phép anh để lưu hồ sơ của ông qua mạng đấy.
2.34.5075.1619
MIỄN PHÍ
QNAP myQNAPcloud Connect
Nó giúp cậu có thể truy cập vào các xuất bản dịch vụ của Turbo NAS.
1.2.7.1208
MIỄN PHÍ
YUNIO
YUNIO là một nơi an toàn mây kho với AES và SSL mã hóa.
3.0.8
MIỄN PHÍ
MSI M-Cloud
MSI M-Cloud là một nơi an toàn cách cứu hồ sơ cá nhân trong đám mây.
1.0.0.21
MIỄN PHÍ