Năng suất › Dịch vụ điện toán đám mây

Loại tốt nhất dịch vụ điện toán đám mây phần mềm for Windows: iCloud, emSigner, MEGAsync

Chương trình thú vị nhất trong Dịch vụ điện toán đám mây

iCloud
iCloud
Have your data synchronized on all your devices.
7.1.0.34
MIỄN PHÍ
emSigner
Fulfill automated cloud-based authentication.
2.6.0
MEGAsync
Sync your data on PC with Cloud in a safe way.
3.4.1
Microsoft OneDrive
Syncs files and folders between Windows PCs.
17.3.7076.1026
MIỄN PHÍ

Đánh giá hàng đầu trong Dịch vụ điện toán đám mây

Google Drive
Google Drive là một ứng dụng cho phép anh để lưu hồ sơ của ông qua mạng đấy.
2.34.5075.1619
MIỄN PHÍ
QNAP myQNAPcloud Connect
Nó giúp cậu có thể truy cập vào các xuất bản dịch vụ của Turbo NAS.
1.3.1.907
MIỄN PHÍ
YUNIO
YUNIO là một nơi an toàn mây kho với AES và SSL mã hóa.
3.0.8
MIỄN PHÍ
MSI M-Cloud
MSI M-Cloud là một nơi an toàn cách cứu hồ sơ cá nhân trong đám mây.
1.0.0.21
MIỄN PHÍ