تجارت › مدیریت پروژه

دریافت بهترین مدیریت پروژه نرم افزار برای Windows: Tally.ERP 9, Sybase PowerDesigner, Mindjet MindManager

جالب ترین برنامه ها در مدیریت پروژه

Tally.ERP 9
Tally.ERP 9
Manage your business from home.
5.4
Sybase PowerDesigner
Manage data, information, enterprise architecture.
16.6
Mindjet MindManager
A mind mapping tool to plan and work.
15.1.173
SimManager
Manage simulation data and processes for projects.
14.2

محبوب ترین در مدیریت پروژه

Mindjet MindManager
چندین ابزار برای مناطق مختلف مديريت پروژه است.
15.1.173
Steelray Project Viewer
Steelray Project Viewer پروژه ای است که بیننده برای Microsoft Project.
5.2.26.34
MOOS Project Viewer
یک بیننده برای Microsoft® Project فقط یک بیننده برای MS® Project.
6.0.290.11
MLM Downline Manager
MLM DOWNLINE MANAGER تخصصی است MLM نرم افزار برای کار های روزمره است....
4.4.132
GEOrient
GEOrient توطئه و تجزیه و تحلیل کنجنگاری بینی.
9.5
RWD uPerform
RWD uPerform® جامع عملکرد حمایت از راه حل است.
4.32
Adempiere
ADempiere سوئیت های کسب و کار - ایجاد منبع باز راه حل کسب و کار....
3.70
رایگان